top of page
Medical Professional

LISANS

Yon doktè ki anrejistre san okenn restriksyon oswa kondisyon nan Bahamas Medical Council ka jwenn yon lisans pou pratike medikaman nan Bahamas.

Yon doktè ki anrejistre sou peman frè apwopriye a pral:

  • Lisansye anba kategori enskripsyon yo avèk oswa san restriksyon oswa kondisyon jan Konsèy la ka detèmine.

  • Yo bay yon lisans ki valab pou ane li te bay la epi li pral ekspire nan 31 desanm ane sa a sof si lisans lan te anile.

  • Egzije pou bay yon kopi valab yon pèmi travay ki gen dwa pou travay oswa pou w rete yon rezidan pèmanan ak dwa pou travay.

  • Pibliye chak ane nan jounal tout Medikal ki gen lisans dapre Lwa Medikal 2013 apre 31yèm jou janvye chak ane.

  • Egzije pou montre lisans lan nan yon kote ki evidan nan kote biznis detantè sa a.

NB
Lè yon lisans te pèdi, detwi oswa mutile, li ka ranplase pa Konsèy la sou aplikasyon an, alekri pa detantè lisans lan ak sou peman frè ki espesifye a.

Yon moun ki pratike medikaman oswa operasyon san yon lisans valab komèt yon ofans epi li responsab yon amann ki pa depase dimil dola ($10,000) e si yon moun etranje, sibi depòtasyon.

BAHAMAS MEDICAL COUNCIL PATÈ AK ECFMG

Apati 1ye janvye 2016, si w se yon diplome nan yon lekòl medikal ki pa University of the West Indies, ou dwe gen sèten kalifikasyon edikasyon medikal obligatwa verifye nan EPIC anvan ou soumèt aplikasyon w nan Konsèy la.

Smiling medical personel

Konsènan

Komite Konsèy
Kesyon yo poze souvan
Manm yo
Rejis Medikal
Enskripsyon
Lisans
Enkyetid sou Doktè
Konsèy Avi ak Nouvèl
Piblikasyon
Kontakte nou
Enfòmasyon CME
Règleman BMC

Estanda Telemedsin

ECFMG-EPIC Enfòmasyon
Preskri Nakotik
Pwogram Fondasyonal ak Egzamen SPEX
Dènye nouvèl
Antre Doktè
Maladi pou notifye COVID-19
Rezilta rechèch
Doctors symbol.gif

Loading...

bottom of page