top of page
Young Doctor

ECFMG-EPIC ENFÒMASYON

Bahamas Medical Council kreye patenarya ak ECFMG

Konsèy Medikal Bahamas fè patenarya ak Komisyon Edikasyon pou Gradye Medikal Etranje (ECFMG®) pou verifye kalifikasyon edikasyon medikal doktè ki edike entènasyonalman k ap aplike pou enskripsyon nan Bahamas.  Apati 1ye janvye 2016, si w se yon diplome nan yon lekòl medikal ki pa University of the West Indies, ou dwe gen sèten kalifikasyon edikasyon medikal obligatwa verifye nan EPIC anvan ou soumèt aplikasyon w nan Konsèy la.

Pou gen kalifikasyon w yo verifye atravè EPIC pou sipòte yon aplikasyon bay Konsèy Medikal Bahamas, ranpli etap sa yo:

Etap 1 - Etabli yon Kont EPIC.
Gade Kòmanse sou sitwèb EPIC la pou jwenn enstriksyon konplè. Yon fwa ECFMG te trete demann ou a epi li te etabli kont EPIC ou a, ECFMG pral voye yon imèl ba w enfòmasyon pou konekte w pou w ka jwenn aksè nan Kont EPIC ou a.

Etap 2 - Konfime idantite w ak EPIC.
Gade Konfime idantite w ak EPIC sou sitwèb EPIC pou enfòmasyon detaye. Konfime idantite w ak EPIC mande pou w soumèt yon Fòm Idantifikasyon EPIC (EIF). Yon fwa ke fòm sa a te aksepte pa ECFMG, w ap kapab telechaje kalifikasyon Konsèy la mande pou verifikasyon sous prensipal la.

Etap 3 – Telechaje kalifikasyon ou epi chwazi Konsèy Medikal Bahamas pou resevwa notifikasyon lè yo voye kalifikasyon ou pou verifikasyon.
Konekte nan kont EPIC ou a epi telechaje kalifikasyon Konsèy Medikal Bahamas yo mande pou verifikasyon sous prensipal la. Pandan w ap telechaje chak kalifikasyon, asire w ke w chwazi Konsèy Medikal Bahamas la pou w resevwa notifikasyon ke yo te voye kalifikasyon an pou verifikasyon. Notifikasyon sa a pral genyen yon kopi kalifikasyon ou te soumèt pou verifikasyon an. Pou plis enfòmasyon sou notifikasyon, gade seksyon Konsènan Notifikasyon EPIC nan paj FAQ pou Doktè yo sou sitwèb EPIC la.


Etap 4 - Fè nòt ID EPIC ou a
Pandan w konekte sou kont EPIC ou a, sonje ID EPIC ou a. ID EPIC ou a sitiye sou bò dwat nenpòt paj nan Kont EPIC ou a, jis anba ba meni prensipal la. Li kapab tou lokalize nan tab "Biyografi" anba tab "Profil mwen" nan kont ou.

Etap 5 – Yon fwa yo verifye kalifikasyon ou yo, soumèt aplikasyon w lan bay Konsèy Medikal Bahamas epi bay Konsèy la ID EPIC ou.

ECFMG ap fè w konnen pa imèl pandan chak kalifikasyon yo verifye.  Ou kapab tou kontwole Kont EPIC ou a pou tcheke estati demann verifikasyon w yo. Yon fwa ke tout kalifikasyon ou yo te verifye, ou ka soumèt aplikasyon w lan bay Konsèy la epi bay Konsèy la ID EPIC ou.  Tanpri voye ID EPIC ou bay Konsèy la pa imèl bay info@bahamasmedicalcouncil.org .

Etap 6 – Voye Rapò sou kalifikasyon verifye ou bay Konsèy la.

Ale nan onglet "Rapò mwen yo" nan Kont EPIC ou a epi mande pou yo bay Konsèy Medikal Bahamas yon rapò EPIC pou chak kalifikasyon. Pou plis enfòmasyon sou EPIC Reports, gade seksyon EPIC Reports nan paj Sèvi ak EPIC sou sitwèb EPIC la.

 

Kalifikasyon Konsèy Medikal Bahamas yo mande yo

Konsèy Medikal Bahamas yo mande kalifikasyon sa yo epi yo dwe verifye atravè EPIC:

 • Kalifikasyon Medikal Prensipal
  (telechaje sou EPIC kòm diplòm final medikal)

 • Prèv ki montre w fin fè estaj postgraduate
  (telechaje nan EPIC kòm Kredansyèl Edikasyon Medikal Postgraduate)

 • Prèv ki montre yo konplete pratik medikal wotasyon postgraduate sipèvize
  (telechaje nan EPIC kòm Kredansyèl Edikasyon Medikal Postgraduate)

 • Kalifikasyon espesyalis, si w ap aplike pou lisans kòm yon espesyalis
  (telechaje nan EPIC kòm Kredansyèl Edikasyon Medikal Postgraduate)

 • Sètifika Anrejistreman Medikal oswa Lisans pou Pratike Medsin pou nenpòt otorite ak ki aplikan an te deja anrejistre/lisans

Pou plis enfòmasyon ak FAQ sou itilizasyon EPIC pou sipòte aplikasyon w nan Bahamas Medical Council, vizite http://www.ecfmgepic.org/instructions-bmc.html . Si w gen nenpòt kesyon konsènan EPIC ak pwosesis verifikasyon EPIC la, tanpri kontakte EPIC nan info@ecfmgepic.org oswa 001 (215) 966-3900. Asistans telefòn disponib lendi jiska vandredi, 9:00 am – 5:00 pm, lè lès Ozetazini.

Si w gen kesyon konsènan pwosesis aplikasyon Bahamas Medical Council la, tanpri kontakte Bahamas Medical Council nan info@bahamasmedicalcouncil.org oswa 001 (242) 323-0342. Asistans telefòn disponib lendi jiska vandredi, 9:00 am – 5:00 pm, lè lès nan Bahamas.

Konsènan

Komite Konsèy
Kesyon yo poze souvan
Manm yo
Rejis Medikal
Enskripsyon
Lisans
Enkyetid sou Doktè
Konsèy Avi ak Nouvèl
Piblikasyon
Kontakte nou
Enfòmasyon CME
Règleman BMC

Estanda Telemedsin

ECFMG-EPIC Enfòmasyon
Preskri Nakotik
Pwogram Fondasyonal ak Egzamen SPEX
Dènye nouvèl
Antre Doktè
Maladi pou notifye COVID-19
Rezilta rechèch
Doctors symbol.gif

Loading...

bottom of page